(Chinhphu.vn) – Việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu không còn thực hiện theo Danh mục biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC mà thực hiện theo quy định tại các văn bản thuế GTGT hiện hành.

Việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu không còn thực hiện theo Danh mục biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC

Công ty Integration Point – Malaysia tham khảo Thông tư 83/2014/TT-BTC  hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam nhưng không thấy đầy đủ các mã HS.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, hiện nay có văn bản mới nào quy định việc thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS theo AHTN 2017)?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 3 Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam quy định: Danh mục Biểu thuế GTGT được chi tiết theo mã hàng 08 chữ số, mô tả hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Ngày 27/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2017/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thay thế Thông tư số 156/2011/TT-BTC. Theo đó, Danh mục hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đã được thay đổi do bãi bỏ hoặc bổ sung một số mặt hàng dẫn đến mã số HS tại Danh mục cũng thay đổi.

Do vậy, việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu không còn thực hiện theo Danh mục biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC mà thực hiện theo quy định tại các văn bản thuế GTGT hiện hành, cụ thể:

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành.

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty Integration Point – Malaysia căn cứ vào các mặt hàng nhập khẩu cụ thể của Công ty, đối chiếu với quy định về thuế GTGT tại các văn bản nêu trên để xác định thuế GTGT cho phù hợp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nhập khẩu , GTGT , hàng hoá