(Chinhphu.vn) – Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có thể tham gia đấu thầu tư vấn giám sát. Ngoài ra, đối với đầu thầu hạn chế, nhà thầu cùng tham dự thầu phải bảo đảm không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau theo quy định.

Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity hiện đang tham gia tư vấn lựa chọn nhà thầu một số gói thầu và gặp tình huống như sau:

Tại Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định: “2. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: a) Chủ đầu tư, bên mời thầu; b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó”.

Tại Mục 3 Điều 2, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “3. Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát”.

Căn cứ vào các quy định trên, Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity hỏi, nhà thầu tư vấn thiết kế có được tham gia đấu thầu gói thầu giám sát do chính nhà thầu này thiết kế không?

Ngoài ra, theo Mục 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn: “4. Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;”.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam – Vinacity hỏi, có hai nhà thầu thuộc 1 Tổng công ty Nhà nước hoặc 2 Tổng công ty Nhà nước cùng thuộc Bộ Xây dựng thì khi cùng tham gia đấu thầu một gói thầu có vi phạm về độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác quy định tại Khoản a, Mục 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có thể tham gia đấu thầu tư vấn giám sát. Ngoài ra, đối với đấu thầu hạn chế, nhà thầu cùng tham dự thầu phải bảo đảm không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đầu thầu hạn chế; dự thầu