(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Trần Thị Thu, Công ty mẹ của công ty bà tại nước ngoài có mua bảo hiểm trách nhiệm cho giám đốc công ty bà Thu tại Việt Nam. Công ty mẹ thanh toán tiền bảo hiểm cho bên bán bảo hiểm tại nước ngoài, sau đó công ty bà Thu sẽ thanh toán lại cho công ty mẹ phần chi phí này.

Theo bà Thu hiểu thì công ty mẹ chỉ thực hiện việc thu hộ phí bảo hiểm, không thực hiện dịch vụ cung cấp bảo hiểm, do vậy không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam. Bà Thu hỏi, cách hiểu như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hải Phòng có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam:

Tại Khoản 1 Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng thuế nhà thầu:

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của hợp đồng nhà thầu”.

Điều 6 của Thông tư quy định về đối tượng chịu thuế GTGT; Khoản 2 Điều 12 quy định tỷ lệ (%) để tính thuế GTGT trên doanh thu tính thuế và Khoản 2 Điều 13 quy định tỷ lệ (%) để tính thuế TNDN trên doanh thu tính thuế.

Từ các căn cứ nêu trên, trường hợp công ty mẹ tại nước ngoài mua bảo hiểm trách nhiệm cho giám đốc của công ty con tại Việt Nam; công ty mẹ thanh toán tiền bảo hiểm cho bên bán bảo hiểm tại nước ngoài. Sau đó thu lại tiền bảo hiểm của công ty con thì công ty mẹ thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.

Công ty con tại Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế nhà thầu nước ngoài trước khi thanh toán cho công ty mẹ và công ty con thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài thay cho công ty mẹ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Công ty mẹ , công ty con , thuế nhà thầu