(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush kiến nghị sửa đổi quy định về người điều hành vận tải tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Tại Điều 11 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định:

“2. Người điều hành vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Không được đồng thời làm việc tại cơ quan, đơn vị khác;

b) Không phải là lao động trực tiếp lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô kinh doanh của đơn vị mình;

c) Được tập huấn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải”.

Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush cho rằng quy định “a) Không được đồng thời làm việc tại cơ quan, đơn vị khác;” là không hợp lý vì bản thân người điều hành đôi lúc họ làm cho 1 công ty có 3 chiếc xe, thì họ có thể làm điều hành vận tải cho 10 công ty (30 xe) là bình thường, không ảnh hưởng đến vấn đề quản lý. Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm có đề xuất để sửa đổi đối với quy định này.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Ngày 12/4/2019, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 3427/BGTVT-VT gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu, rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo kết luận số 93/TB-VPCP.

Theo đó, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn nội dung quy định đối với Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải (để tránh trùng lặp giữa luật và nghị định). Quy định đối với Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008: “Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: điều hành vận tải , quản lý , doanh nghiệp