(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hội đồng quản lý) là đại diện của Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại đơn vị sự nghiệp công lập. Hội đồng quản lý quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội đồng quản lý quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập; thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định chủ trương về đầu tư mở rộng hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huy động các nguồn lực cần thiết để phát triển hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển khoa học công nghệ của đơn vị sự nghiệp công lập; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo về các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập...

Cơ cấu, số lượng thành viên

Theo dự thảo, Hội đồng quản lý có số lượng thành viên là số lẻ từ 5 đến 11 thành viên. Cụ thể: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Hội đồng quản lý có từ 7 đến 11 thành viên; các đơn vị còn lại có từ 5 đến 9 thành viên.

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản lý, gồm: Chủ tịch, Thư ký và các thành viên với số lượng theo quy định trên. Cụ thể như sau: Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu, bí thư Đảng ủy, chủ tịch công đoàn, đại diện một số tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập (Chủ tịch Hội đồng không kiêm nhiệm chức vụ người đứng đầu). Đại diện của cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm: Đại diện của Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có). Một số chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (chiếm không quá 20% tổng số thành viên Hội đồng quản lý). Nếu các thành viên này không phải là công chức, viên chức thì không được đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hoặc Thư ký hội đồng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn