(Chinhphu.vn) - Ngày 17/12, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và NHNN tổ chức cuộc họp lần thứ nhất triển khai “Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô”.
Cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh chủ trì. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Thống đốc NHNN cùng dự, tập trung thảo luận 2 nhóm vấn đề: Phối hợp quản lý và điều hành các chỉ tiêu vĩ mô trong quý I và cả năm 2015; hình thành và củng cố tổ điều phối của các bộ và cơ chế hoạt động phối hợp cụ thể giữa các tổ với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Trước đó, “Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô” giữa bốn Bộ được ký kết ngày 14/12/2014 nhằm thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Theo Quy chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, định kỳ hằng quý tập hợp, đánh giá kết quả phối hợp trong điều hành các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Ngoài việc họp định kỳ sẽ có các báo cáo tháng, quý, năm. Mỗi cơ quan thành lập Tổ điều phối với thành phần là đại diện các đơn vị trực thuộc có liên quan là đầu mối thực hiện.

Quy chế sẽ góp phần thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chính phủ; tăng cường tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế vĩ mô; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động kinh tế-xã hội trong và ngoài nước trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, việc ký kết quy chế phối hợp giữa 4 Bộ cũng hướng tới mục tiêu tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, tăng khả năng dự đoán được để góp phần tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. 

Quy chế cũng quy định việc phối hợp xây dựng, đề xuất định hướng các mục tiêu kinh tế vĩ mô hàng năm, trung hạn, dài hạn và điều hành thực hiện các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu chi ngân sách Nhà nước, cán cân thương mại và tiêu dùng. 

Phối hợp, tham vấn lấy ý kiến, chia sẻ thông tin trong soạn thảo, thực hiện, theo dõi, đánh giá, giải trình kết quả thực hiện chính sách đầu tư và phân bổ nguồn lực, tiền tệ và tín dụng, tài khoá, thương mại trong nước, xuất nhập khẩu và tiêu dùng; Phối hợp trong việc nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo tác động của các chính sách (đầu tư và phát triển, tiền tệ, tín dụng, tài khoá, thương mại và giá cả) đối với các mục tiêu kinh tế vĩ mô. 

Quy chế chỉ rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong phối hợp xây dựng và điều hành mục tiêu tăng trưởng kinh tế. 

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và điều hành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tập trung vào các vấn đề: Tốc độ tăng trưởng GDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, vốn tín dụng Nhà nước, đầu tư của các loại hình doanh nghiệp, đối tác công-tư và tiêu dùng xã hội.

NHNN chủ trì xây dựng và điều hành mục tiêu lạm phát, trong đó tập trung vào: Tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế, tổng phương tiện thanh toán, lãi suất, cán cân thanh toán và tỷ giá.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và thực hiện chính sách tài khoá bao gồm cân đối thu, chi, bội chi ngân sách Nhà nước; quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế. 

Bộ Công Thương chủ trì điều hành thương mại trong nước, xuất nhập khẩu và cán cân thương mại, trong đó tập trung vào phát triển thị trường trong nước, xuất nhập khẩu và cán cân thương mại.

Anh Minh