(Chinhphu.vn) – Trong năm 2015, Chính phủ yêu cầu thực hiện mạnh mẽ, nhất quán và triệt để Nghị quyết số 19/NQ-CP, tập trung thực hiện cải cách chỉ số đối với 5 tiêu chí chưa được thực hiện.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014 vừa được ban hành đã đưa ra một số quyết nghị đáng chú ý về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chính phủ đánh giá, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP, nhiều Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả phần lớn các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết số 19 đã đề ra trong năm 2014-2015, từng bước cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, còn một số Bộ, cơ quan, địa phương chưa triển khai quyết liệt, bám sát các chỉ tiêu, cách thức thực hiện như đã được chỉ ra trong Nghị quyết.

Để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, nhất quán và triệt để Nghị quyết số 19/NQ-CP, bảo đảm đến hết năm 2015 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới tối thiểu bằng ASEAN 6, các bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục củng cố, duy trì tính bền vững của các kết quả đã đạt được về chỉ số nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, khởi sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư và tiếp cận điện. Chú trọng cải cách thể chế nhằm cải thiện chỉ số về thể chế, đồng thời công bố công khai các chỉ số cải cách hành chính.

Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện cải cách chỉ số đối với 5 tiêu chí chưa được thực hiện, gồm: Cấp phép xây dựng; quyền sở hữu tài sản; tiếp cận tín dụng; thực thi hợp đồng; xử lý doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Đây là 5 trong số nhiều tiêu chí mà Ngân hàng Thế giới dùng để “chấm điểm” các nền kinh tế về môi trường kinh doanh. Trong năm 2014, thực hiện Nghị quyết 19, Việt Nam đã tiến hành cải cách mạnh mẽ với các tiêu chí còn lại như thành lập doanh nghiệp (khởi sự kinh doanh), bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế, thương mại qua biên giới (tức xuất nhập khẩu), tiếp cận điện…

Chính phủ giao Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tháng 2/2015.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát các thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung bằng các Thông tư, Thông tư liên tịch hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết trong trường hợp vượt thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo chuyển biến tích cực.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, coi nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Hà Chính