(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Ảnh minh họa

Nội dung dự thảo chủ yếu dẫn chiếu lại các điều kiện kinh doanh tại Nghị định 69. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư cũng đưa thêm một số yêu cầu mới, như trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện công bố công khai việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh mua bán nợ.

Cùng với đó, dự thảo Thông tư đưa ra yêu cầu cụ thể về thời điểm mà doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo Nghị định 69.

Về vốn

Cụ thể, dự thảo quy định: Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thành lập mới, vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với doanh nghiệp tư nhân) được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Chủ sở hữu doanh nghiệp phải góp đủ vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Doanh nghiệp. Sau thời hạn phải góp đủ vốn, vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại mọi thời điểm phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Đối với doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ, mức vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại quý gần nhất thời điểm đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định số 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Về quy chế quản lý nội bộ

Trong vòng 30 ngày và trước thời điểm khai trương hoạt động (đối với doanh nghiệp thành lập mới)/hoặc trước thời điểm bắt đầu triển khai kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (đối với doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán nợ), doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, trong vòng 30 ngày và trước khi chính thức kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phải ban hành quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ, đảm bảo đầy đủ các nội dung tối thiểu quy định tại Khoản 5, Điều 8 Nghị định số 69/2016/NĐ-CP.

Các quy định về quy chế nội bộ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải được công bố công khai trên website hoặc tại trụ sở chính (trong trường hợp không có website) của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Về người quản lý doanh nghiệp

Người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2016/NĐ-CP.

Trước khi bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có các tài liệu chứng minh những người này đáp ứng đủ điều kiện về người quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định.

Điều kiện riêng với sàn giao dịch nợ

Riêng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, dự thảo Thông tư yêu cầu tại thời điểm đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, doanh nghiệp phải có:

- Các tài liệu chứng minh đã kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và báo cáo tài chính của năm gần nhất được kiểm toán chứng minh doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đạt ít nhất 500 tỷ đồng.

- Các tài liệu chứng minh về cơ sở, vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tiếp nhận, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.

- Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp, có hợp đồng lao động dài hạn tại doanh nghiệp.

 Thành Đạt

Từ khóa: điều kiện kinh doanh , Bộ Tài chính , giấy phép con