(Chinhphu.vn) - Nhiều thủ tục hành chính (TTHC) trong ngành nông nghiệp được cắt giảm mạnh mẽ, đặc biệt riêng lĩnh vực lâm nghiệp giảm gần 4 lần từ 134 TTHC xuống còn 36 thủ tục.
Với việc rà soát, chuẩn hóa TTHC lần này, các TTHC trước đây được đưa vào nhóm NN&PTNT đã được phân chia cụ thể trong các lĩnh vực, dễ theo dõi - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ngày 1/3/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó với tổng số 386 TTHC (trong đó 248 TTHC cấp trung ương, 106 TTHC cấp tỉnh, 18 TTHC cấp huyện, 8 TTHC cấp xã và 6 TTHC cơ quan khác) thay thế Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/1/2016.

Trong quyết định mới này, số TTHC được cắt giảm là 122 thủ tục, cụ thể : TTHC cấp trung ương giảm 71 thủ tục (từ 319 xuống còn 248); TTHC cấp tỉnh giảm 31 thủ tục (từ 137 xuống còn 106); TTHC cấp huyện giảm 20 thủ tục (từ 38 xuống còn 18); TTHC cấp xã giảm 4 thủ tục (từ 14 xuống còn 8).

Trong đó, cùng với việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản; thủ tục hành chính trong các lĩnh vực này đều được rà soát, đơn giản hóa và có số lượng cắt giảm ấn tượng. Lĩnh vực lâm nghiệp giảm từ 134 TTHC xuống còn 36 thủ tục (giảm gần 4 lần); lĩnh vực thủy sản giảm từ 66 TTHC xuống còn 45 TTHC trong đó 3 TTHC đã được xã hội hóa. Mặt khác, với việc rà soát, chuẩn hóa TTHC lần này, các TTHC trước đây được đưa vào nhóm nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được phân chia cụ thể trong các lĩnh vực, đảm bảo dễ theo dõi, thực hiện như lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý xây dựng công trình …

Văn phòng Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, Bộ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và trong quá trình hoàn thiện thể chế đối với lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi theo Kế hoạch số 366/QĐ-BNN-VP đã được Bộ Ban hành ngày 28/1/2019.

Đỗ Hương