(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, theo đề nghị của NHNN.

Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư.

Theo Nghị định này, nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

Còn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế được thực hiện theo phương thức: Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo hình thức: Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài; đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài, ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể về loại, tiêu chí lựa chọn công cụ đầu tư ở nước ngoài trong từng thời kỳ. Nhà đầu tư chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ đầu tư do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp chỉ được tự doanh đầu tư, nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào công cụ đầu tư là trái phiếu, các công cụ trên thị trường tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

6 tổ chức được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Theo Nghị định, có 6 tổ chức được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, gồm: 1- Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; 2- Quỹ đầu tư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ (quỹ đầu tư chứng khoán), công ty đầu tư chứng khoán; 3- Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; 4- Ngân hàng thương mại; 5- Công ty tài chính tổng hợp; 6- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Theo quy định để được tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức tự doanh phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (không áp dụng đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán).

Tổ chức tự doanh là quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán muốn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thì phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Nghị định cũng quy định rõ các điều kiện để các tổ chức này được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hoặc được chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Chẳng hạn, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng 6 điều kiện. Như có lãi trong 5 năm liên tục; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế đối với ngân sách nhà nước; có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài….

Còn Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, đến nay toàn bộ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gồm 4 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 3 Nghị định và 1 Quyết định của Thủ tướng hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư) đã được ban hành.

Các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp gồm Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước,  Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 về tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư gồm Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao và Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 vừa được ban hành nói trên.

Hà Chính