(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của một số chuyên gia, việc xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp thể hiện hành động kịp thời thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp gỡ doanh nghiệp ngày 29/4, tạo niềm tin cho doanh nghiệp ngay từ những tháng đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Việc xây dựng Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Chính phủ hỗ trợ phát triển DN

Theo ý kiến của chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đang được lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ ban hành có nội dung khá tốt, thể hiện quyết tâm của Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo niềm tin cho doanh nghiệp.

Ông Lịch góp ý, đối với mục tiêu nêu trong Dự thảo Nghị quyết, chỉ nên giữ lại 3 chỉ tiêu định lượng có thể đo đếm được qua hệ thống thống kê là 1 triệu doanh nghiệp; đóng góp 48-49% GDP và chiếm 49% tổng đầu tư xã hội. Các chỉ tiêu sau chỉ nên viết mang tính định tính, vì để đánh giá phải qua điều tra và chỉ có ý nghĩa đối với tổng thể nền kinh tế, chứ không chỉ khu vực tư nhân trong nước.

Về nguyên tắc, nên viết lại “Với trách nhiệm của cơ quan hành pháp, Chính phủ cam kết thi hành quyền hiến định của công dân và doanh nghiệp về việc bảo vệ…”. Sửa như vậy tránh việc chép lại những nội dung hiến định, mà thể hiện trách nhiệm của Chính phủ với nhiệm vụ hành pháp, bảo đảm các quyền hiến định đối với công dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, nên bổ sung nội dung “Chính phủ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi cạnh tranh bất chính, sản xuất hàng gian, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật, nhất là sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường… hướng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật; tạo mọi thuận lợi cho những doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật”.

Cần thiết bổ sung nội dung nêu trên vì điều này đang làm nhụt chí những doanh nghiệp làm ăn ngay ngắn, nghiêm chỉnh và cũng đang là môi trường nuôi dưỡng những doanh nghiệp làm ăn bất chính.

Với nội dung về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có thể bổ sung Chính phủ hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển “quỹ đầu tư mạo hiểm”. Đây là công cụ quan trọng để đưa những giải pháp công nghệ trở thành sản phẩm thương mại và bổ sung nội dung Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính ban cơ chế ưu đãi để phát triển “Quỹ đầu tư tín thác bất động  sản”  – REIT. Nếu phát triển được Quỹ này sẽ góp phần lành mạnh thị trường bất động sản và chuyên nghiệp hóa việc đầu tư ở thị trường bất động sản.

Nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến Bộ Nội vụ cần thêm “Rà soát những quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành có liên quan đến quản lý kinh tế để xây dựng cơ chế minh bạch trách nhiệm giữa các cơ quan Trung ương với chính quyền địa phương theo 3 cơ chế: phân quyền, phân cấp và ủy quyền theo từng lĩnh vực”.

Nếu không làm rõ 3 cơ chế trên trong từng lĩnh vực thì không thể giải quyết vấn đề chồng chéo chức năng nhiệm vụ, cơ chế trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về kinh tế trên địa bàn.

Các mục tiêu phải được xây dựng hàng năm

Đánh giá cao các nội dung Dự thảo Nghị quyết, luật sư Hà Thị Thanh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hưng Yên cho rằng , Dự thảo đã đề cập một cách khá toàn diện các chính sách, trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo luật sư, về phần “Mục tiêu”, đối với khu vực tư nhân trong nước, nên để phần đóng góp khoảng 50-51% GDP. Việc để mục tiêu phấn đấu > 50% nhằm nhấn mạnh mục tiêu hỗ trợ khu vực tư nhân, phù hợp với xu hướng hội nhập mạnh mẽ những năm tới.

Về phần “Nguyên tắc”, nên thêm cụm từ “công bằng” vào nội dung, cho phù hợp với nội dung và tinh thần của Nghị quyết.

“2.3. Nhà nước bảo đảm sự ổn định, nhất quán, dễ dự báo của chính sách; ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng, an toàn và thân thiện để doanh nghiệp phát triển.”

Nên bổ sung nội dung vào khoản 2.5: “2.5 Nhà nước có chính sách hỗ trợ đặc thù để phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp. Các mục tiêu hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp phải được xây dựng hàng năm, phải cụ thể, rõ ràng và đo lường được”.

Đối với phần nhiệm vụ và giải pháp, trong nội dung “1. Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”, điểm (b), ý (-) cuối cùng, nên thêm nội dung:

"Rà soát, đánh giá lại chính sách, năng lực, nhân sự hỗ trợ doanh nghiệp để đáp ứng ngay việc hỗ trợ doanh nghiệp ở các sở ngành. Quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, chuyển mạnh theo tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm, chủ động xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý”.

Thủy Hoa