(Chinhphu.vn) – Quốc hội yêu cầu trong năm 2016 phấn đấu chỉ số môi trường kinh doanh đạt mức trung bình của nhóm nước hàng đầu trong ASEAN.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 201-Ảnh quochoi.vn

Sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Ngoài mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) khoảng 6,7% và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội khác, thì một nội dung rất đáng chú ý là vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhìn lại năm 2015, Quốc hội đánh giá rằng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh đã chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế vẫn còn thấp.

Trong các mục tiêu tổng quát của năm 2016, Quốc hội yêu cầu giữ đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2016, Nghị quyết yêu cầu tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cụ thể là, tiếp tục triển khai Hiến pháp 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chấm dứt tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật, nghiêm cấm ban hành văn bản trái với tinh thần và nội dung của Hiến pháp, luật, pháp lệnh của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

”Triển khai đồng bộ quy định của các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh và tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, phấn đấu chỉ số môi trường kinh doanh đạt mức trung bình của nhóm nước hàng đầu trong ASEAN”, Nghị quyết nêu rõ.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện pháp luật thực hiện các cam kết quốc tế, hiệp định thương mại tự do.

Nghị quyết cũng yêu cầu phát triển đồng bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động các loại thị trường, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Thực hiện cơ chế thị trường, sớm tách dịch vụ công có khả năng sinh lời ra khỏi các cơ quan quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước và đẩy mạnh xã hội hóa việc cung cấp dịch vụ công, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là các công ty nông, lâm nghiệp.

Nghị quyết yêu cầu trình Quốc hội Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Rà soát, ban hành, bổ sung chính sách đủ mạnh để thúc đẩy triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tạo sự chuyển biến rõ rệt về chỉ số sản xuất, năng lực cạnh tranh, ổn định thị trường và mô hình liên kết sản xuất, tiếp tục cải thiện thu nhập của người nông dân. Rà soát, bổ sung chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi sự doanh nghiệp.

Trước đó, Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội ngày 20/10 cũng đã đánh giá trong 5 năm qua, “môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh có bước tiến mới. Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam trong 5 năm tăng 19 bậc”. Báo cáo của Chính phủ cũng đề cập nhiều giải pháp cho vấn đề này trong thời gian tới.

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đã đặt mục tiêu năm 2015, phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6. Còn năm 2016, phấn đấu chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tối thiểu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu chủ yếu theo thông lệ quốc tế.

Đây cũng là quan tâm chung của nhiều đại biểu khi thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội. Đại biểu Trần Khắc Tâm (đoàn Sóc Trăng) cho rằng Chính phủ và Quốc hội đã quyết tâm quyết liệt cải cách thể chế để hoàn thiện hệ thống pháp luật, những đạo luật như Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư là tiến bộ, đã tiệm cận được với chuẩn mực chung của thế giới.

Tuy nhiên, đại biểu này cảnh báo quy định của pháp luật có tiến bộ đến đâu cũng vẫn có thể bị vô hiệu hóa bởi những “lệ làng”, những thói quen, sự quan liêu, thờ ơ của đội ngũ cán bộ, công chức. Do đó, để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phải loại bỏ bằng được những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, trục lợi, yếu kém ra khỏi bộ máy. 

Bình luận về báo cáo của Chính phủ, chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cũng cho rằng trong thời gian tới có những yếu tố có khả năng bùng nổ tăng trưởng nếu Việt Nam tận dụng tốt. Nếu cải cách thể chế trong nước tốt để doanh nghiệp Việt Nam thay đổi, thì 2 năm sau sẽ có chuyển biến căn bản.

Còn đại biểu Quốc hội Hà Sĩ Đồng đánh giá thời gian qua, tiến trình cải cách nhìn chung vẫn đang chuyển động đúng hướng. Cần tiếp tục kiên định và quyết liệt thực hiện cải cách thể chế, ưu tiên là cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo đột phá chiến lược để thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế.

Thanh Hằng