(Chinhphu.vn) - Đó là các vướng mắc về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, việc sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho hoạt động xuất khẩu và việc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

"Nới lỏng" điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

Theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 13/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì 1 trong những điều kiện để sử dụng hóa đơn tự in của các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ dưới 1 tỷ đồng là doanh nghiệp phải có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, nay Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp này ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 1, Thông tư số 13/2011/TT-BTC, chỉ cần đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu trước khi người nộp thuế nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế.

Trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm không kết chuyển đủ dữ liệu bán hàng từ phần mềm tự in hóa đơn vào sổ kế toán để khai thuế (tức doanh nghiệp khai thiếu doanh thu để trốn thuế) thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.   

Giảm tiền phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

Theo quy định tại khoản 2, Điều 24, Điều 25, Chương III, Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt, trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì tổ chức, cá nhân bị phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại khoản 3, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ (tức là 2 triệu đồng thay vì mức phạt trung bình là 6 triệu đồng như trước đây).

Thực hiện hủy hóa đơn đã mua trước 1/1/2012 nếu không có nhu cầu sử dụng

Căn cứ quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì trong năm 2011, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn vẫn được mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Theo quy định trên kể từ ngày 1/1/2012, cơ quan thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp. Đối với số hóa đơn đã mua của cơ quan thuế trước ngày 1/1/2012, nếu từ ngày 1/1/2012 doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng thì doanh nghiệp thực hiện hủy theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Trường hợp có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng và phải báo cáo tình hình sử dụng tại Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2011 theo đúng quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Doanh nghiệp không được sử dụng đồng thời hóa đơn mua của cơ quan thuế và hóa đơn tự in, đặt in của doanh nghiệp

Chấp nhận sử dụng hóa đơn GTGT khi xuất khẩu đến hết 31/12/2011

Ngày 10/10/2011, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13518/BTC-TCT về việc sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu hướng dẫn: “…Các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hóa đơn GTGT khi xuất khẩu từ 31/8/2011 trở về trước thì được chấp thuận”.

Nay, trường hợp từ ngày 1/9/2011 đến hết ngày 31/12/2011, các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hóa đơn GTGT khi xuất khẩu thì được chấp thuận.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: hóa đơn , hóa đơn tự in , Thông tư 153/2010/TT-BTC , Nghị định 51/2010/NĐ-CP