(Chinhphu.vn) - Đến nay, số lượng mặt hàng thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành còn gần 78.400.
Số mặt hàng thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành còn khoảng 78.400. Ảnh minh họa

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến nay các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 80/87 văn bản (chiếm 92%) theo yêu cầu tại Quyết định 2026/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Nhiều danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm, chuyển kiểm tra sau thông quan; bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp; hơn 60 danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành được áp mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.

Thống kê trên cơ sở các quy định của các bộ, ngành về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đến nay còn gần 78.400 mặt hàng thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành.

Như vậy, so với số liệu thống kê trong quý II/2015 (gần 82.800 mặt hàng), sau ba năm Tổng cục Hải quan cùng với các bộ, ngành thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đến nay số mặt hàng phải quản lý và kiểm tra chuyên ngành giảm khoảng 4.400 mặt hàng.

Tổng cục Hải quan cho biết, vẫn đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiện tại, Tổng cục đang xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm kiểm tra chuyên ngành một số mặt hàng tại cơ quan hải quan và xin ý kiến các bộ về dự thảo. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quản lý chuyên ngành kèm mã số HS.

CM