(Chinhphu.vn) - Mục tiêu của “Kế hoạch hành động” nhằm tập trung hoàn thiện thể chế về tiền tệ, nâng cao vị thế của NHNN trong việc hoạch định và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng tiền quốc gia, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngày 11/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành “Kế hoạch hành động” thực hiện Nghị quyết của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Mục tiêu của “Kế hoạch hành động” nhằm tập trung hoàn thiện thể chế tiền tệ, nâng cao vị thế của NHNN trong việc hoạch định và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ (CSTT) nhằm ổn định giá trị đồng tiền quốc gia, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế và góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với đó là điều hành tiền tệ, lãi suất và tỷ giá hối đoái theo cơ chế thị trường thông qua sử dụng linh hoạt, có hiệu quả các công cụ CSTT. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, mở rộng nhanh các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhiều tiện ích, dễ tiếp cận. CSTT tạo điều kiện nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn trong nền kinh tế. Kết hợp chặt chẽ CSTT với chính sách tài khóa để định hướng và khuyến khích công chúng tiết kiệm, đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

“Kế hoạch hành động” của NHNN cũng hướng tới mục tiêu cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các TCTD đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

Tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các TCTD; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các TCTD; nâng cao trật tự, kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng. Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành được ít nhất 1-2 ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, NHNN đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: Hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng; Điều hành công cụ CSTT hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô để ổn định, phát triển thị trường tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế;

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015”, trong đó có việc xử lý căn bản tình trạng nợ xấu để đưa nợ xấu về mức độ an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng; triển khai đồng bộ các giải pháp theo đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD được phê duyệt theo Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012; triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020”.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và giám sát an toàn hệ thống thanh toán quốc gia; cải thiện và minh bạch hóa thông tin, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ tài chính, ngân hàng; hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; thực thi vai trò đầu mối trong giám sát an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính; tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

Tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia có nêu rõ nhiệm vụ của NHNN.

Theo đó, NHNN điều hành công cụ chính sách tiền tệ hợp lý, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô để ổn định hoạt động của thị trường tiền tệ. Thực hiện các giải pháp để cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng; điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi hơn trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

Anh Minh

Từ khóa: NHNN , năng lực cạnh tranh , chính sách tiền tệ