(Chinhphu.vn) – Bộ Công Thương luôn hoan nghênh sáng kiến của các cá nhân, tổ chức cùng góp sức đưa ra các ý tưởng mới nhằm thuận lợi hóa quá trình vận hành, triển khai, tối đa hóa nguồn lực và hiệu quả công việc trong quy trình sản xuất, kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Lê Văn Trung, Công ty LEGODDO gửi ý tưởng về việc tạo ra một hệ thống giúp doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam phát triển và đề nghị cơ quan chức năng quan tâm xem xét ý tưởng của ông.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Về ý tưởng xây dựng một hệ thống hợp pháp, hiện đại giúp doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam phát triển. Do ông Lê Văn Trung không cụ thể hóa về cách thức triển khai và mô hình hoạt động của hệ thống, Bộ Công Thương chưa có nhận xét gì về ý tưởng này.

Tuy nhiên, Bộ luôn hoan nghênh sáng kiến của các cá nhân, tổ chức cùng góp sức đưa ra các ý tưởng mới nhằm thuận lợi hóa quá trình vận hành, triển khai, tối đa hóa nguồn lực và hiệu quả công việc trong quy trình sản xuất, kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp.

Trong thư có mô tả cách thức vận hành của Công ty LEGODDO: “Người kinh doanh nhỏ lẻ được hỗ trợ trọn vẹn mọi khâu từ quảng cáo, mua, bán, sỉ và lẻ kho bãi, phân phối hàng, thanh toán đủ các loại thuế và lợi tức. Bộ phận công nghệ phần mềm của LEGODDO giúp mọi giao dịch cập nhật đến từng cá nhân liên hệ qua Internet với mật mã riêng”.

Như vậy, Bộ Công Thương hiểu là Công ty LEGODDO đang tham gia thực hiện hoạt động thương mại điện tử.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử “Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”.

Thương mại điện tử chỉ là một phương thức thực hiện của hoạt động thương mại nói chung, doanh nghiệp ngoài việc thực hiện theo các quy định pháp luật về thương mại điện tử (Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn) nên tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật khác ví dụ về dân sự, thương mại, thuế…

Trường hợp hoạt động thương mại có liên quan đến yếu tố mua bán hàng hóa quốc tế thì còn chịu sự điều chỉnh của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn.

Các chính sách thúc đẩy phát triển thương mại điện tử

Về mặt chính sách và thể chế, Chính phủ Việt Nam đã có một hệ thống chính sách xuyên suốt và nhất quán nhằm thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong thời gian qua.

Các kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử theo từng giai đoạn 5 năm được ban hành từ năm 2005 đến nay là nền tảng quan trọng nhất để tạo động lực chính sách cho việc phổ cập ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử lần thứ ba (giai đoạn 2016-2020) theo Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là văn bản chính sách đặt nền tảng cho việc triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử trên phạm vi cả nước.

Một sáng kiến lớn của Chính phủ nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử là Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 15/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình nhằm mục tiêu xây dựng các hạ tầng cơ bản và triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Để có thể hỗ trợ ông Lê Văn Trung vận hành hệ thống LEGODDO, Bộ Công Thương đề nghị ông chia sẻ thêm thông tin, cụ thể hóa nội dung ông cần hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện triển khai sáng kiến.

Chinhphu.vn