(Chinhphu.vn) - Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp...

Theo phản ánh của Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế DV (Hà Tĩnh), giấy phép kinh doanh công ty có địa chỉ là “Nhà ông Nguyễn Hữu Thành, Tổ dân phố Nam Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh”. Nhưng người bán hàng lập hóa đơn ghi địa chỉ là “Nhà ông Nguyễn Hữu Thành, Tổ dân phố Nam Phong, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh”.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế DV hỏi, nội dung thông tin địa chỉ Công ty người bán hàng ghi trên hóa đơn có hợp lệ và người bán hàng có phải làm biên bản điều chỉnh không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, 4 Điều 3 và Khoản 1, 2 Điều 14 của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụ:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

...3. Lập hoá đơn là việc ghi đầy đủ nội dung của hoá đơn theo quy định khi bán hàng hoá, dịch vụ.

4. Hoá đơn hợp pháp là hoá đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung thèo quy định tại Nghị định này.”

“Điều 14. Nguyên tắc sử dụng hoá đơn

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hoá, dịch vụ các loại hoá đơn theo quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh.”.

Căn cứ Khoản 7.b, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của ngưòi bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "p"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp...

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc tế DV có địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: “Nhà ông Nguyễn Hữu Thành, tổ dân phố Nam Phong, Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh” nhưng người bán lập hóa đơn cho Công ty ghi địa chỉ là “Nhà ông Nguyễn Hữu Thành, tổ dân phố Nam Phong, Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh” thì hoá đơn này là hợp lệ.

Chinhphu.vn
 

Từ khóa: hóa đơn , viết tắt