(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thanh (nguyenthanh0284@...) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Quý I/2015.

Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Thời hạn thực hiện thủ tục hành chính thuế

Tại Điều 8 quy định về cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế như sau:

"1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định.

2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.

3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.

4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

5. Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định.".

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Tại tiết b, khoản 3, Điều 10 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý như sau:

“b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.”.

Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ Thông báo số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, trường hợp thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. Theo đó, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2015 là ngày 30/4/2015.

Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế lao động năm 2015 kéo dài từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 3/5/2015 theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Quý I/2015 được tính là ngày 4/5/2015.

Thanh Thủy