(Chinhphu.vn) – Ngày lập hóa đơn bán hàng phải là ngày chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua thì hóa đơn mới hợp lệ và được tính vào chi phí.

Công ty của ông Nguyễn Thế Thành (thanhnt2010@...) mua vật liệu xây dựng để thi công công trình. Sau mỗi lần mua, công ty đều có bảng xác nhận có ký tên của người mua hàng hóa. Đến cuối tháng, cuối quý hoặc đến thời điểm bên bán cần yêu cầu thanh toán thì bên bán mới xuất hóa đơn cho công ty của ông Thành. Ông Thành hỏi, bên bán xuất hóa đơn như vậy có đúng quy định không? Hóa đơn của công ty ông có được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý không?  

Cục thuế tỉnh Quảng Bình trả lời vấn đề ông Thành hỏi như sau:

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xã định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ”.

Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Căn cứ quy định trên thì ngày lập hóa đơn bán hàng phải là ngày chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền. Ông Thành và bên bán hàng phải lập hóa đơn đúng theo thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa thì hóa đơn trên mới hợp lệ và được tính vào chi phí.

Theo trình bày của ông Thành thì đến cuối tháng, cuối quý hoặc đến thời điểm bên bán cần yêu cầu thanh toán thì bên bán mới xuất hóa đơn là không đúng với quy định trên.

Thúy An