(Chinhphu.vn) - Một số thiết bị thị trường không sản xuất nữa thì chủ đầu tư được điều chỉnh các thiết bị này của dự án nhưng phải bảo đảm có cùng thông số, tính năng kỹ thuật, tương đương chất lượng và xuất xứ hàng hóa… với thiết bị của thiết kế đã được phê duyệt.

Ông Nguyễn Xuân Tuyên (Quảng Ninh) đang tham gia quản lý dự án công trình trạm xử lý nước thải. Trong quá trình thi công xây dựng công trình nảy sinh vướng mắc sau:

Do điều kiện thực tế nên phải thay đổi quy mô của công trình dẫn đến phải thay đổi một số thiết bị bơm để đồng bộ với thiết kế mới.

Một số thiết bị được liệt kê trong hợp đồng mua bán nhưng trên thị trường hiện tại không sản xuất nữa, nhà thầu đề nghị được thay thế bằng thiết bị khác có thông số tương đương nhưng không làm thay đổi giá trị gói thầu.

Ông Tuyên hỏi, trên cương vị chủ đầu tư dự án, đơn vị của ông có được phép điều chỉnh thiết bị dự án hay không? Nếu có thì tuân thủ theo quy định nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư có quyền điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh không làm vượt dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt; chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn bảo vệ môi trường và không làm thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết.

Do đó, đối với một số thiết bị do trên thị trường không sản xuất nữa như câu hỏi của ông Tuyên nêu, thì chủ đầu tư được điều chỉnh các thiết bị này của dự án nhưng phải bảo đảm có cùng thông số, tính năng kỹ thuật, tương đương chất lượng và xuất xứ hàng hóa… với thiết bị của thiết kế đã được phê duyệt.

Việc thay đổi phải bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng và không làm thay đổi giá trị gói thầu, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về việc quyết định của mình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết bị thi công , điều chỉnh dự toán , công trình