(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Vina Eco Board (tỉnh Long An) thu mua gỗ cây của các hộ kinh doanh cá thể, các Công ty nhỏ lẻ và giao hàng liên tục trong nhiều ngày, nhiều chuyến nên các nhà cung cấp yêu cầu gom lại và xuất hóa đơn theo tuần. Công ty hỏi, việc xuất hóa đơn như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Long An trả lời Công ty TNHH Vina Eco Board như sau:

Khoản 7a, Điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Điểm a, khoản 2, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.”.

Theo trình bày, Công ty mua gỗ cây của các hộ kinh doanh cá thể, các Công ty nhỏ lẻ và giao hàng liên tục trong nhiều ngày, nhiều chuyến nên các nhà cung cấp yêu cầu gom lại và xuất hóa đơn theo tuần.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thu mua gỗ cây của hộ kinh doanh và Công ty nhỏ thì mỗi lần giao hàng nhà cung cấp phải xuất hóa đơn giao cho Công ty tương ứng với khối lượng, giá trị hàng hóa được giao để Công ty có chứng từ vận chuyển hàng trên đường và kê khai thuế theo đúng quy định. Trường hợp các nhà cung cấp yêu cầu gom lại và cuối tuần xuất hóa đơn là không đúng quy định.

Thanh Thủy