(Chinhphu.vn) -Công ty TNHH Thiết kế đồ họa và In ấn Song Phước (TPHCM) thành lập năm 2013. Năm 2015, Công ty đã nộp thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (Mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp và được chấp thuận để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho 2 năm 2015, 2016.

Theo Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì Công ty phải nộp Mẫu 06/GTGT để được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong 2 năm 2017 và 2018 trước ngày 20/12/2016. Nhưng do sơ suất kế toán Công ty hiểu là doanh thu năm 2016 bao gồm cả quý 4/2016 hơn 1 tỷ đồng thì không phải nộp và Công ty đã nộp Mẫu 06/GTGT vào ngày 20/1/2017.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng xem xét chấp thuận cho đơn vị được tiếp tục áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Thiết kế đồ họa và In ấn Song Phước thành lập năm 2013, năm 2015 Công ty đã nộp thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (Mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp và được chấp thuận để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho 2 năm 2015, 2016.

Theo trình bày của Công ty, hết năm 2016, Công ty xác định doanh thu năm 2016 bao gồm cả quý 4/2016 lớn hơn 1 tỷ đồng thì đề nghị Cục Thuế xem xét tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (Mẫu 06/GTGT) do Công ty nộp ngày 20/1/2017 và hướng dẫn Công ty tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2017.

Chinhphu.vn

Từ khóa:  GTGT , khấu trừ , trực tiếp