(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cung cấp dịch vụ tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty đề nghị được giải đáp một số nội dung về chính sách thuế GTGT khi kinh doanh dịch vụ này.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên cung cấp 2 loại sản phẩm dịch vụ tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp:

Loại 1: Sản phẩm tưới, tiêu cung cấp theo đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi và được cấp hỗ trợ kinh phí thủy lợi phí. Theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP thì khi nhận khoản hỗ trợ này Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Loại 2: Cung cấp sản phẩm dịch vụ tưới, tiêu này cho đơn vị sử dụng không thuộc đối tượng được cấp hỗ trợ, thì đây là sản phẩm không chịu thuế nên cũng không phải kê khai, tính nộp thuế.

Các loại sản phẩm dịch vụ nêu trên Công ty không phải kê khai và không phải nộp thuế GTGT là đúng hay sai?

Khi nhận được khoản hỗ trợ thủy lợi phí, Công ty bỏ ra một số chi phí để mua điện, dầu, mỡ bảo dưỡng máy bơm; vật liệu xây dựng, vật tư thay thế để tự sửa chữa các đoạn kênh bị vỡ, máy bơm bị hỏng. Vậy số thuế GTGT đầu vào này Công ty có phải kê khai và được khấu trừ thuế không?

Công ty cũng muốn biết, Công ty có phải kê khai thuế đầu vào, đầu ra và được hoàn thuế khi mua sắm mới tài sản hoặc cải tạo nâng cấp tài sản không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định đối tượng không chịu thuế là “Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp”.

Điểm b, Điểm i, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Điều 9. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào...

b) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế GTGT so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra...

i) Đối với số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên cung cấp dịch vụ tưới, tiêu theo đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi cho đơn vị được cấp hỗ trợ thủy lợi phí và đơn vị không được cấp hỗ trợ thủy lợi phí thì dịch vụ tưới, tiêu nước thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ tưới, tiêu nước (điện, dầu, mỡ, xi măng, sắt, thép, gạch, cát, sỏi...) thì không được khấu trừ mà được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Thuế GTGT , khấu trừ thuế , dịch vụ nông nghiệp , hàng hóa