(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Hoàng Thị Yến Vĩ (TP. Đà Nẵng) dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tại Khu Công nghiệp Hoà Cầm, TP. Đà Nẵng. Bà Yến hỏi, Công ty của bà có thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Điều 10, Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 18, Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Về nguyên tắc, doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp công ty xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tại Khu Công nghiệp Hoà Cầm, TP. Đà Nẵng không đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định nêu trên.

Do đó, thu nhập của công ty không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chinhphu.vn