(Chinhphu.vn) - Trường hợp Công ty có thu nhập từ trồng trọt, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% cho kỳ tính thuế  từ năm 2015 trở đi.

Cục Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn Công ty TNHH Angimex-Kitoku (trụ sở tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về ưu đãi thuế suất thuế TNDN trong lĩnh vực nông nghiệp như sau:

Tại Khoản 1a Điều 6, Khoản 5 Điều 11 và Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1a Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau: …

a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến).

Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp…"

"Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau: …

5. Bổ sung Khoản 3a, Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

3a. Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn…

"Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp tự trồng trọt và thu nhập từ chế biến nông sản (bao gồm cả trường hợp mua sản phẩm nông sản về chế biến) đáp ứng điều kiện về tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu nông sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên và sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì thu nhập từ hoạt động này thuộc diện được ưu đãi thuế TNDN.

Theo đó, trường hợp Công ty có thu nhập từ trồng trọt, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi, bao gồm cả doanh thu từ việc bán phụ phẩm, phế phẩm thu hồi được trong quá trình sản xuất, chế biến, kể cả trường hợp sử dụng phụ phẩm, phế phẩm để chế biến thành sản phẩm khác (ví dụ sản xuất củi trấu từ phế phẩm trấu thu hồi) nếu đáp ứng điều kiện về tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu nông sản trên chi phí sản xuất và sản phẩm từ chế biến nông sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp Công ty có kinh doanh các mặt hàng khác không thuộc hoạt động chế biến nông sản, thủy sản theo quy định tại Khoản 1a Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2016 nêu trên thì thu nhập phải được hạch toán riêng và áp dụng thuế suất phổ thông của thuế TNDN theo quy định hiện hành.

Thanh Thủy