(Chinhphu.vn) – Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Ông Lương Hải Kiên (Hải Dương) hỏi, dự án thực hiện 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) mà trong đó bước thiết kế cơ sở đã hoàn thành (được thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi), thì khi thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công có được tổ chức đấu thầu cùng lúc 2 gói thiết kế và thi công không?

Dự toán và thiết kế để lập hồ sơ mời thầu cho gói thi công được lấy từ bước thiết kế cơ sở có đúng luật không? Nếu sau khi thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán có sự sai khác với giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 33 Luật Đấu thầu quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Đối với trường hợp của ông Kiên, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trong đó có việc phân chia gói thầu) phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, liên quan đến quy định của pháp luật về xây dựng, đề nghị ông tham khảo ý kiến của Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phân chia gói thầu , dự án , dự toán , kế hoạch lựa chọn nhà thầu