(Chinhphu.vn) - Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Phú Thọ) đã được cơ quan chức năng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được chấp thuận không phải giám sát môi trường xung quanh do doanh nghiệp không phát thải phóng xạ.

Trước đây, Công ty thực hiện quan trắc môi trường các nội dung: Nước giếng, nước ngầm của các hộ gia đình nằm ngoài hàng rào Công ty (không thuộc khu vực Công ty); nước mặt nằm ngoài hàng rào Công ty và trong Công ty; nước sông Hồng (trên và dưới điểm xả thải của Công ty); mẫu đất nằm trong và ngoài hàng rào Công ty; môi trường khí xung quanh khu vực sản xuất và ngoài hàng rào Công ty có khoảng cách 300, 500, 1.000m theo báo cáo đánh giá tác động môi trường..

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, trong các nội dung quan trắc môi trường nêu trên, nội dung nào đến nay Công ty không phải thực hiện quan trắc nữa?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Các nội dung quan trắc môi trường của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bao gồm: Nước giếng, nước ngầm (của các hộ gia đình nằm ngoài hàng rào Công ty); nước mặt; nước sông Hồng (trên và dưới điểm xả của Công ty); mẫu đất (trong và ngoài hàng rào Công ty) được xác định là môi trường xung quanh.

Trường hợp có thay đổi chương trình giám sát môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, Công ty phải gửi văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quan trắc môi trường , đánh giá tác động môi trường