(Chinhphu.vn) - Trường hợp Công ty được giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, nếu chuyển nhượng thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ; nếu cho thuê hoặc tự sử dụng thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (Hội An, Quảng Nam) về nộp lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ “Nhà đất”.

Tại Điều 3 Nghị số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về người nộp lệ phí trước bạ: “Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này”.

Tại điểm c Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

“3. Đất được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích sau đây:

… c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất; đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh. Các trường hợp này nếu chuyển nhượng thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp phí trước bạ; nếu cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất phải nộp lệ phí trước bạ”.

Theo Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 1/9/2009 và Quyết định số 3069/QĐ-UBND  ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam thì Công ty trúng đấu giá quyền sử dụng đất và trúng đấu thầu xây lắp công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Làng Chài (phân khu 1) phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty được Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Làng Chài (phân khu 1) phường Cẩm An, thành phố Hội An và tại Dự án này Công ty đầu tư kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh. Các trường hợp này nếu Công ty chuyển nhượng thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ; nếu Công ty cho thuê hoặc tự sử dụng thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ.

Thanh Hà