(Chinhphu.vn) – Doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.


Ông Vương Tiến Duy (Hà Nội) hỏi: Công ty của tôi chuyên về xây dựng cơ bản thì có được xuất hóa đơn nhân công mà công ty khác giao khoán phần nhân công cho công ty không (trên hóa đơn công ty tôi ghi là "nhân công" của công trình, còn trên hợp đồng là hợp đồng giao khoán)?

Trường hợp để xuất hóa đơn nhân công thì phải đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 có đúng không?

Về vấn đề này, Cục thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về quyền của doanh nghiệp (hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015):

“1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh…

4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng…”.

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty của ông được quyền tự do kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nêu trên.

Trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng ký hợp đồng giao khoán với khách hàng thì khi lập hóa đơn công ty phải ghi rõ tên hàng hóa, dịch vụ phát sinh theo hợp đồng đã ký.

Trường hợp cụ thể, đề nghị công ty của ông cung cấp hồ sơ và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hóa đơn , hợp đồng , quyền kinh doanh