(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị cho phép doanh nghiệp bất động sản (BĐS) được bù trừ (hai chiều) thu nhập từ hoạt động kinh doanh BĐS với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác để bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 7 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 14/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 1 Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 quy định: “Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng BĐS nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó tại dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ (kèm Tờ trình số 138/TTr-BTC ngày 31/8/2016) có đề xuất doanh nghiệp có lãi từ hoạt động chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại Thông báo số 312/TB-VPCP ngày 3/10/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự thảo Nghị quyết nêu trên có yêu cầu Bộ Tài chính: “Rà soát, thu hẹp phạm vi áp dụng để bảo đảm đúng với tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP; lựa chọn những nội dung cấp thiết cần tháo gỡ ngay, áp dụng trong thời gian ngắn…

… Không quy định việc bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Bộ Tài chính thực hiện tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13, trong đó có vấn đề này để kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật nếu cần thiết”.

Do đó, đối với kiến nghị nêu trên của Hiệp hội BĐS TPHCM, đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Thuế TNDN hiện hành.

Chinhphu.vn