(Chinhphu.vn) - Theo quy định, khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng của tổ chức là một khoản thu tài chính thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Ông Nguyễn Xuân Bình (Hà Nội) tham khảo Công văn 2435/CT-HTr ngày 15/1/2016 của Cục Thuế Hà Nội trả lời một doanh nghiệp thì lãi tiền gửi ngân hàng thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế, nhưng theo Công văn 28235/CT-HTr ngày 9/5/2016 của Cục Thuế Hà Nội trả lời bạn đọc thì khoản lãi này lại thuộc đối tượng không chịu thuế? Vậy doanh nghiệp hiểu thế nào cho đúng để thực hiện?

Về vấn đề này, Cục Thuế Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác...".

Căn cứ quy định nêu trên, khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng của tổ chức là một khoản thu tài chính thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Thanh Thủy