(Chinhphu.vn) – Theo qui định tại Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, nhóm hàng hoá “Phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm” thuộc diện chịu thuế GTGT, thuế suất là 5% (có hiệu lực đến 31/12/2014).

Theo qui định tại tiết 2 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 thì nhóm hàng hoá “Phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm” thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Doanh nghiệp của bà Đinh Thị Thanh (Hà Nội) muốn được biết, đối với số thuế GTGT đầu vào của nhóm hàng hoá đã nêu (bao gồm cả thuế đầu vào hàng hoá mua trong nước và thuế đầu vào đã nộp ở khâu nhập khẩu) phát sinh trước ngày 1/1/2015 doanh nghiệp đã kê khai và còn được khấu trừ đến thời điểm 31/12/2014 thì có được bù trừ với thuế đầu ra phát sinh (nếu có của các hàng hoá chịu thuế GTGT) năm 2015 hoặc người nộp thuế có được hoàn (nếu đủ điều kiện) số thuế còn được khấu trừ này không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 7, Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định:

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: Phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định này”.

Theo quy định trên, số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào phát sinh trước ngày 1/1/2015 thì được bù trừ với số thuế đầu ra phát sinh của các hàng hoá chịu thuế GTGT (nếu có) hoặc thuộc diện hoàn thuế theo quy định (nếu đủ điều kiện).

Thanh Hà