(Chinhphu.vn) – Cục Thuế An Giang trả lời Công ty TNHH Great Canyon thuộc Cụm tiểu thủ công nghiệp Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng.

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính có quy định về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập tính thuế (không bao gồm thu nhập khác) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Doanh nghiệp đang hoạt động có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung quy mô hoạt động kinh doanh (đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô...) thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngành nghề bổ sung, quy mô hoạt động bổ sung không thuộc diện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định nêu trên và theo nội dung vướng mắc của doanh nghiệp, Công ty Great Canyon thành lập theo Giấy Chứng nhận đầu tư số 521023000457 do UBND tỉnh An Giang cấp ngày 10/12/2012 có thực hiện dự án đầu tư mở rộng theo Giấy chứng nhận số 4112000106 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 4/5/2013, dự án đầu tư mở rộng không thuộc diện được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thanh Hà