(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Văn Hoàn (Quảng Ninh) hỏi: Nhà thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng như nêu tại Khoản 11, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì chủ đầu tư có phải phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh dự toán theo giá hiện hành không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 11, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu.

Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó.

Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

Đối với trường hợp của ông Hoàn, nếu nhà thầu không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó và được chỉ định cho nhà thầu khác thực hiện phần khối lượng công việc còn lại của gói thầu mà không yêu cầu phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán đã được phê duyệt.

Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , lựa chọn nhà thầu , nhà thầu , gói thầu