(Chinhphu.vn) - Cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, miễn thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất doanh nghiệp (có trụ sở nằm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp) mua đất nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đầu tư xây nhà cho công nhân.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 và Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì trường hợp các tổ chức kinh tế xây dựng nhà chung cư cho công nhân tại các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà giá bán, giá cho thuê nhà không có chi phí về tiền thuê đất thì thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất.

Tại Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 quy định:
 
"1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

...b) Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà.

...10. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".

Căn cứ vào quy định nêu trên, doanh nghiệp mua đất ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp sau đó chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà cho công nhân trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp không được miễn tiền thuê đất.

Trường hợp cần phải miễn tiền thuê đất đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau đó chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở cho công nhân thì UBND cấp tỉnh phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thanh Thủy