(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa (Hà Nội) sử dụng tiền chất H2SO4 5% dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm, số lượng trung bình 10 lít/tháng. Tuy nhiên, tại Thông tư 42/2013/TT-BCT không đề cập đến giới hạn nồng độ và lượng sử dụng phải thực hiện chế độ báo cáo sử dụng tiền chất.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, đối với loại hóa chất là tiền chất có nồng độ thấp < 10% và sử dụng với số lượng nhỏ thì có phải thực hiện theo Thông tư 42/2013/TT-BCT về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp hay không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo giải trình của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa, hiện nay Công ty đang sử dụng tiền chất sulphuric acid 5%, số lượng 10 lít/tháng dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm thì có phải báo cáo về việc sử dụng tiền chất theo Thông tư số 42/2013/TT-BCT không?

Hiện nay Thông tư số 42/2013/TT-BCT đã được bãi bỏ, các đơn vị sản xuất, kinh doanh sử dụng tiền chất công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo Phụ lục số 5, Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Danh mục tiền chất công nghiệp được quy định tại Danh mục IV, Nghị định số73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định danh mục các chất ma túy và tiền chất.

Công ty sử dụng sulphuric acid 5-10% thực hiện chế độ báo cáo về Sở Công Thương theo quy định tại Thông tư 32/2017/TT-BCT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tiền chất , hóa chất công nghiệp