(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nguyễn Thị Thu Phương chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Thông thường, trước khi xuất hàng khoảng 2 ngày công ty sẽ mở tờ khai hải quan cho lô hàng.

Tuy nhiên thực tế, vì một số lý do như hàng bị mất cắp hoặc do hàng lỗi không thể xuất được nên số lượng hàng thực xuất ít hơn tờ khai hải quan, khách hàng nước ngoài cũng chỉ thanh toán tiền theo số lượng thực xuất.

Bà Phương hỏi, trong trường hợp này Công ty của bà phải xuất hóa đơn như thế nào, xuất theo số lượng thực xuất hay theo số lượng như trên tờ khai hải quan? Nếu xuất hóa đơn theo số lượng thực xuất khác so với số lượng trên tờ khai hải quan thì có bị phạt không và phải giải trình với cơ quan thuế thế nào?

Bộ Tài chính trả lời thắc mắc của bà Phương như sau:

Về việc sửa chữa tờ khai hải quan, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:

“b) Khai bổ sung hồ sơ hải quan được thực hiện sau thời điểm cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản nếu đáp ứng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 b.1) Sai sót về nội dung khai hải quan do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, khai báo với cơ quan hải quan;

b.2) Thời điểm khai báo trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;

b.3) Người khai hải quan, người nộp thuế phải có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp pháp của việc khai bổ sung”.

Do đó, nếu hàng hóa mà công ty bà Phương xuất khẩu đáp ứng quy định nêu trên thì được sửa chữa, khai bổ sung hồ sơ hải quan.

Hồ sơ sửa chữa, khai bổ sung gồm các chứng từ sau:

- Nộp 2 bản chính văn bản sửa chữa, khai bổ sung (mẫu số 10/KBS/2013 Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 128/2013/TT-BTC).

- Các giấy tờ kèm theo để chứng minh việc sửa chữa, khai bổ sung.

Về hóa đơn thương mại, Công ty thể hiện đúng số lượng hàng hóa thực xuất khẩu trên hóa đơn thương mại.

Về chính sách thuế, hàng hoá đã nộp thuế xuất khẩu nhưng thực tế xuất khẩu ít hơn thuộc trường hợp được xét hoàn thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 115 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Thanh Hà