(Chinhphu.vn) - Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ có quyết định cho thuê đất từ năm 2014 và đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến nay chưa được cấp. Hiện Công ty được yêu cầu nộp tiền thuê đất từ ngày có quyết định cho thuê đất trong khi vẫn chưa được sử dụng đất.

Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tính tiền thuê đất kể từ ngày có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, đề nghị được xem xét lại việc tính tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê  một lần cho cả thời gian thuê do thực tế chưa hợp lý vì doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian trước cao gấp 4 lần so với trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 105, Điều 168 và Khoản 1, Điều 211 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và quy định tại Điều 10 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì kể từ ngày 1/7/2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành), tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính thu kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người thuê đất có quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước kể từ ngày có quyết định cho thuê đất khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, đối với các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất thì người thuê đất phải có Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương để được xem xét, giải quyết.

Về việc thuê đất trả tiền một lần

Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 9; Khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền thuê đất thu một năm được tính bằng diện tích phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với đơn giá thuê đất hàng năm theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê được tính bằng diện tích đất phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê được xác định cụ thể theo từng trường hợp như, đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất để xây dựng công trình ngầm, thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013,… căn cứ vào mục đích sử dụng đất và thời hạn thuê đất.

Như vậy, quy định về việc xác định số tiền thuê đất phải nộp đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật hiện hành là phù hợp với thực tế và bảo đảm công bằng với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Thanh Thủy