(Chinhphu.vn) - Chi phí chiết khấu thanh toán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu khoản chiết khấu thanh toán này được quy định trong quy chế của Công ty và thể hiện trong hợp đồng mua bán với khách hàng.

Cục Thuế Long An hướng dẫn Công ty 4 ORANGES Co., Ltd (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) về việc chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi chiết khấu thanh toán như sau:

Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền”.

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có chương trình chiết khấu thanh toán cho khách hàng thì khi chi tiền chiết khấu thanh toán căn cứ mục đích chi Công ty lập chứng từ chi theo quy định. Khách hàng nhận tiền chiết khấu thanh toán lập chứng từ thu và xác định thu nhập khác. Chi phí chiết khấu thanh toán Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chiết khấu thanh toán này được quy định trong quy chế của Công ty và thể hiện trong hợp đồng mua bán với khách hàng.

Thanh Thủy