(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Mạnh Hà (Sơn La) hỏi: Thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp kinh doanh cung cấp hàng hóa được tính thế nào? Theo hướng dẫn của Chi cục Thuế Thuận Châu, tỉnh Sơn La thì lấy tổng số doanh thu nhân (x) 0,5%, nhưng theo tôi thì chỉ lấy tiền lãi nhân (x) 0,5%.

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1; 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13, ngày 26/11/2014 quy định:

"1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”.

"4. Sửa đổi Điều 10 như sau:

Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

3. Thuế suất:

a. Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%..."

Căn cứ quy định trên, từ ngày 1/1/2015 trường hợp ông là hộ kinh doanh cung cấp hàng hóa mà có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thuế thu nhập cá nhân trong tháng được xác định:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng = Doanh thu trong tháng x Thuế suất thuế thu nhập cá nhân.

Thanh Hà