(Chinhphu.vn) - Trường hợp Công ty ký hợp đồng môi giới thương mại với một số cá nhân để tìm khách hàng thì khi chi trả tiền hoa hồng môi giới, Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập nếu tổng số tiền môi giới từ 2.000.000 đồng/lần trở lên và thực hiện kê khai, nộp ngân sách.

Cục Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (TP. Hải Phòng) về chứng từ hợp pháp và nghĩa vụ thuế khi trả thù lao môi giới như sau:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế: “Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác".

Căn cứ khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như sau:

“... Khấu trừ thuế đối với một sổ trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân...".

Căn cứ khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: “Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nêu đáp ứng đủ các điêu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chỉ có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt".

Từ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng môi giới thương mại với một số cá nhân để tìm khách hàng thì khi chi trả tiền hoa hồng môi giới cho các cá nhân, Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập nếu tổng số tiền môi giới từ 2.000.000 đồng/lần trở lên và thực hiện kê khai, nộp ngân sách theo quy định.

Trường hợp cá nhân là cán bộ công nhân viên của Công ty thì toàn bộ tiền hoa hồng môi giới được cộng vào cùng với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN.

Chứng từ để được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi hoa hồng môi giới nêu trên gồm: hợp đồng môi giới ký với các cá nhân, chứng từ chi tiền và Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hóa đơn theo Mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Thanh Thủy