(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hải Đăng (Hà Nội) hỏi: Theo Quyết định 1600/QĐ-TTg, UBND xã quyết định thành lập Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã để làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã và được hưởng chi phí quản lý dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Vậy việc thành lập Ban quản lý có trái với Luật Xây dựng không

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Cơ chế đầu tư quy định tại Điểm 6, Mục V của Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 chỉ áp dụng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, UBND xã quyết định thành lập Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã (Ban quản lý xã) để làm chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Các dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng của chương trình này thì việc giao chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Do vậy, quy định về thành lập Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã và chi phí quản lý dự án tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg không có mâu thuẫn với các quy định của pháp luật về xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia , Ban quản lý xã , quản lý dự án , chủ đầu tư