(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc tăng vốn của 4 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nội.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ từ 15.706 tỷ đồng lên 25.299 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/3/2018 và được Hội đồng quản trị của VPBank thông qua tại Nghị quyết ngày 20/4/2018.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) cũng được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 18.155 tỷ đồng lên 21.604 tỷ đồng theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của MB thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2018 và Hội đồng quản trị của MB thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-MB-HĐQT ngày 19/4/2018.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited-Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (BOC HCM) được chấp thuận tăng vốn được cấp từ 80 triệu USD lên 100 triệu USD.

Ngân hàng Nhà nước cũng chấp thuận việc đề nghị thay đổi mức vốn được cấp đối với Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nội từ 35 triệu USD lên mức 80 triệu USD.   

VPBank, MB, BOC HCM, Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPBank, MB, BOC HCM, Ngân hàng NongHyup-Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước.