(Chinhphu.vn) - Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 291.278,46 tỷ đồng.

Đây là số liệu được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) thông báo tại cuộc họp báo ngày 30/11 công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo báo cáo năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của EVN thực hiện là 174,65 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,24%, thấp hơn 0,36% so với kế hoạch và thấp hơn 0,33% so với tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2016 (7,57%).

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đ/kWh, tăng 0,15% so với năm 2016.

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017. Doanh thu bán điện năm 2017 là 289.954,78 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.660,19 đ/kWh. Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2017 là 4.115,76 tỷ đồng. Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2017 và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2017 EVN lãi 2.792,08 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Theo báo cáo, các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2017 gồm: Số dư chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.940,29 tỷ đồng; khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2017 khoảng 3.071,14 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện các năm trước cũng chưa được tính vào giá điện.

Việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 căn cứ trên các tài liệu do EVN và các đơn vị thành viên cung cấp, gồm: Báo cáo chi phí và giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của EVN do kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán của EVN, báo cáo tài chính do đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán của Công ty mẹ EVN và các đơn vị thành viên; hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện thông qua kiểm tra chọn mẫu; tài liệu do các đơn vị được kiểm tra cung cấp theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. EVN chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của các số liệu báo cáo cho Đoàn kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 không bao gồm thanh kiểm tra việc chấp hành của EVN đối với các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản, các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, các quy định về đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình điện và mua sắm, thanh lý thiết bị. Khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan, chi phí/giá thành sản xuất kinh doanh điện sẽ được hiệu chỉnh tương ứng.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) khẳng định giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 chỉ bao gồm giá thành sản xuất kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện, không bao gồm các lĩnh vực khác, đã tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải, phân phối và quản lý ngành…

Xây dựng các phương án cấp điện cho năm 2019.

Đại diện Cục Điều tiết Điện lực cho biết hiện nay tốc độ tăng trưởng phụ tải tăng 10,64%. Trong bối cảnh tăng trưởng phụ tải cao, huy động sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện đặc biệt là khu vực miền Trung, miền Nam thiếu hụt so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước do lượng nước và lưu lượng nước về hồ thủy điện tại các khu vực này thấp trong khi việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than gặp nhiều khó khăn, Bộ Công Thương đã xây dựng 4 phương án cung cấp điện năm 2019. Các phương án này được tính toán trên cơ sở tốc độ tăng trưởng phụ tải và tần suất nước về các hồ thủy điện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng cụ thể các phương phương án bảo đảm cung cấp nhiên liệu như than, khí cho khâu sản xuất điện. Tuy nhiên, trong những trường hợp cấp bách cũng có thể phải tính toán tăng huy động sản lượng điện từ chạy dầu.

Từ những nỗ lực này, đại điện Cục Điều tiết Điện lực khẳng định sẽ bảo đảm việc cung ứng điện trong năm 2019.

Chia sẻ thêm những khó khăn thách thức của việc cung ứng điện trong năm 2019, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN) cũng khẳng định: Cân đối công suất 2019 – 2020 sẽ bảo đảm đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Tri cũng kiến nghị một loạt giải pháp trong việc thực hiện tuyên truyền tiết kiện điện, giải pháp với các doanh nghiệp trong việc chủ động điều hành lịch sản xuất nhằm san tải và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đại diện EVN cũng kiến nghị các giải pháp nhằm huy động, đấu nối hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo góp phần bảo đảm việc cung ứng điện trong thời gian tới./.

                                                                                                                                       Toàn Thắng