(Chinhphu.vn) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết lấy mục tiêu phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên bằng cách triển khai tích cực các hành động cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển.

Hội nghị “Doanh nghiệp Việt Nam-Động lực phát triển kinh tế của đất nước”.
Cam kết này được lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh tại Hội nghị “Doanh nghiệp Việt Nam-Động lực phát triển kinh tế của đất nước” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tổ chức ngày 29/4 tại TPHCM.

Để thực hiện cam kết này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị Chính phủ các giải pháp để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật kinh tế thị trường, loại bỏ các “nút thắt” thể chế đang làm sai lệch và méo mó thị trường; từng bước thực hiện tự do hóa các thị trường yếu tố sản xuất; phân bổ nguồn lực theo tín hiệu thị trường.

Bộ sẽ nỗ lực tạo sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp, bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước đều được tiếp cận công bằng, minh bạch các nguồn lực về đất đai, tài nguyên và vốn của quốc gia.

Trong giai đoạn 2016-2020, sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong triển khai thực thi những tư tưởng đổi mới rất mạnh mẽ đã được thể hiện trong Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; áp dụng triệt để, nhất quán tinh thần của  Hiến pháp 2013 về việc tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện đúng quan điểm “người dân được tự do kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, kiến nghị Chính phủ bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhấn mạnh, để có được đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam đủ mạnh, vai trò của Chính phủ còn cần phải thể hiện bằng những hành động hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khu vực tư nhân, doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, ngoài các giải pháp hỗ trợ căn bản về môi trường đầu tư kinh doanh, thông tin, thị trường, mặt bằng sản xuất, tín dụng…, dự thảo Luật còn đưa ra các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với nỗ lực chung của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò tham mưu giúp Chính phủ kiến tạo những bước đột phá trong cải cách môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp…

Theo đó, thay đổi quan điểm từ hỗ trợ chung chung, đại trà tất cả các doanh nghiệp sang hỗ trợ có lựa chọn theo ngành, lĩnh vực và mục tiêu dài hạn nhất định.

Ưu tiên tập trung vào khu vực các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh quốc gia, có ứng dụng đổi mới sáng tạo, định hướng xuất khẩu, doanh nghiệp liên kết trong chuỗi giá trị, cụm liên kết tạo giá trị gia tăng cao…

Nguyễn Hoàng

Từ khóa: doanh nghiệp , đầu tư , kinh doanh , phát triển kinh tế , Bộ Kế hoạch và Đầu tư