(Chinhphu.vn) – Chính phủ đã nhận định: Vẫn còn nhiều Bộ, cơ quan, địa phương thiếu quyết tâm cải cách, gây cản trở môi trường kinh doanh, kìm hãm năng lực cạnh tranh của đất nước.

Tại phiên họp thường kỳ diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng về giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10/9 vừa qua, Thủ tướng yêu cầu giảm thời gian làm thủ tục khởi sự kinh doanh-Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Nghị quyết về phiên họp được Thủ tướng ký ban hành ngày 4/10, Chính phủ đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trên đã có những chuyển biến bước đầu, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Một số Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện, nhất là những vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Nghị quyết cũng chỉ rõ: Vẫn còn nhiều Bộ, cơ quan, địa phương triển khai chậm, thiếu quyết tâm cải cách gây cản trở môi trường kinh doanh, kìm hãm năng lực cạnh tranh của đất nước.

Trước tình hình này, Chính phủ yêu cầu những Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh thành chưa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19 cần rút kinh nghiệm, khẩn trương ban hành ngay Kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai minh bạch.

Nghị quyết nhắc lại yêu cầu đến hết năm 2014 phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đề ra về thời gian nộp thuế, số lần nộp thuế, số doanh nghiệp tham gia vào kê khai thuế điện tử; số lần và số giờ thu, nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc; thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; thời gian tiến hành thủ tục đầu tư và cấp phép xây dựng, quản lý đất đai; thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp; tiếp cận nguồn điện…

Đây cũng chính là những vấn đề bức xúc nhất hiện nay trong cải thiện môi trường kinh doanh và Nghị quyết 19 đã đưa ra chỉ tiêu cụ thể với từng vấn đề. 

Chính phủ cũng yêu cầu Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh chỉ đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB&XH, Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phân tích, đánh giá, công khai thông tin về năng suất lao động của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và thực trạng trong nước; đề xuất giải pháp để nâng cao năng suất lao động của Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết, tổng hợp báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2014. Kết quả thực hiện Nghị quyết 19 sẽ được đưa vào đánh giá chất lượng hoạt động của từng Bộ, cơ quan và địa phương năm 2014.

Chính phủ giao các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xem xét, giải quyết các kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Được biết, tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, Thủ tướng đã giao VCCI tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan nhà nước để xử lý và định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Thành Đạt