(Chinhphu.vn) - Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng có quy định "Trường hợp không cần thiết chỉ định thầu thì tổ chức đấu thầu theo quy định". Vậy, trường hợp nào là cần thiết và trường hợp nào là không cần thiết?

Câu hỏi trên ông Lư Minh Toàn (Cần Thơ) khi áp dụng Nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ đã được Cổng TTĐT Chính phủ liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, giải đáp chính xác.

Và Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã có Văn bản số 38/QLĐT-ĐT ngày 25/1/2010 hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về hạn mức gói thầu được áp dụng chỉ định thầu, các gói thầu xây lắp không quá 5 tỷ đồng, các gói thầu tư vấn không quá 3 tỷ đồng, các gói thầu mua sắm hàng hóa không quá 2 tỷ đồng và mua sắm tài sản khi sử dụng ngân sách chi thường xuyên không quá 100 triệu đồng thì được áp dụng chỉ định thầu.

Như vậy, Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu trên là nhằm tạo thuận lợi trong quá trình đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội và khoản 2 Điều 11 Nghị định 85/2009/NĐ-CP khi áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu có hạn mức trên thì phải đảm bảo chỉ định thầu hiệu quả hơn đấu thầu theo hướng lượng hóa tính hiệu quả các yếu tố về kinh tế-xã  hội và các yếu tố khác. Trường hợp không đáp ứng được các quy định nói trên và không đảm bảo có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 của Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì phải áp dụng hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu.

Người có thẩm quyền là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu trên cơ sở ý kiến đề xuất và giải trình của chủ đầu tư được căn cứ theo quy định của pháp luật.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. 

Ban Bạn đọc