(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Nhật Vy (TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu hoạt động từ ngày 1/6/2015, đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ vào ngày 21/5/2016. Năm 2015, công ty phát sinh doanh thu bán hàng là 760 triệu đồng và dự kiến từ năm 2016 phát sinh doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm.

Vừa qua, Chi cục Thuế Quận 12, TP. Hồ Chí Minh gửi thông báo yêu cầu Công ty của ông Vy áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Ông Vy hỏi, việc Chi cục Thuế xác định Công ty của ông thuộc trường hợp phải nộp tờ khai mẫu 06/GTGT, nếu không nộp thì sẽ áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp, như vậy có hợp lý không?

Doanh thu trong 9 tháng năm 2016 của Công ty là hơn 2 tỷ đồng thì Công ty có đương nhiên được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ không? Trường hợp Công ty nộp tờ khai mẫu 06/GTGT sau ngày 30/4/2016 thì cần những thủ tục gì để tiếp tục được tính thuế theo phương pháp khấu trừ?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, "1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này...".

Theo Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, “3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:...

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh...

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

4. Các trường hợp khác:...

d) Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại Khoản 2 Điều này và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ  thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 3 Điều này. Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục.

Ví dụ 53: Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ áp dụng phương pháp tính trực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ X xác định doanh thu như sau:

Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2014 chia cho 8 tháng, sau đó nhân với 12 tháng.

Trường hợp doanh thu ước tính xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ ngày 1/1/2015 và cho hai năm 2015, 2016.

Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng và Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này.

Nếu Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì Công ty TNHH thương mại dịch vụ X tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ trong hai năm 2015, 2016".

Căn cứ Công văn số 1434/TCT-KK ngày 7/4/2016 của Tổng cục Thuế về tiếp nhận mẫu 06/GTGT, trường hợp theo trình bày, công ty nơi ông Vy làm việc thành lập vào tháng 5/2015, bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu từ tháng 6/2015, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ theo quy định. Công ty xác định doanh thu ước tính năm 2015 làm căn cứ cho phương pháp tính thuế GTGT trong 2 năm 2016, 2017, cụ thể như sau:

Nếu công ty khai thuế GTGT theo tháng: (Doanh thu chịu thuế GTGT tháng 6 + 7+ 8 + 9 + 10 + 11)/6 x 12.

Nếu công ty khai thuế GTGT theo quý: (Doanh thu chịu thuế GTGT Quý 2 (tháng 6) + Quý 3)/2 x 4.

Trường hợp doanh thu ước tính tính theo cách nêu trên dưới 1 tỷ đồng thì để áp dụng phương pháp tính khấu trừ thuế GTGT trong 2 năm 2016, 2017 công ty phải gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Phương pháp tính thuế , xác định doanh thu