(Chinhphu.vn) – Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi gói thầu thuộc các trường hợp chỉ định thầu và đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Ông Trương Tú Tài (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Đơn vị A là đơn vị sự nghiệp, tự chủ về tài chính, có năng lực, kinh nghiệm và đội ngũ chuyên môn để thực hiện các gói thầu tư vấn cho các dự án. Đơn vị A trực thuộc đơn vị B (đơn vị B là chủ đầu tư) và cùng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, có 1 gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất được phê duyệt hình thức là chỉ định thầu.

Ông Tài hỏi, trường hợp đơn vị B (chủ đầu tư) quyết định chỉ định thầu và ký hợp đồng với đơn vị A (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc) để thực hiện gói thầu tư vấn trên theo hình thức chỉ định thầu có đúng quy định theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi gói thầu thuộc các trường hợp chỉ định thầu và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu và Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tùy thuộc vào quy mô, tính chất của gói thầu, quy trình chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 55 hoặc Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h, Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu (không bao gồm Điểm đ về bảo đảm cạnh tranh) và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: Luật Đấu thầu , Nghị định 63/2014/NĐ-CP