(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Vũ Hải Anh, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thiên Đức (TP. Hà Nội) hỏi, Công ty của ông muốn xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện để được bán buôn xăng dầu thì thủ tục, lệ phí và hồ sơ như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Kinh doanh xăng dầu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được quy định tại Phụ lục 4 Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Hoạt động kinh doanh xăng dầu hiện nay được điều chỉnh bởi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ.

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, có 7 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm:

- Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

- Thương nhân sản xuất xăng dầu.

- Thương nhân phân phối xăng dầu.

- Thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

- Thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

- Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.

- Thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.

Nghị định cũng đã quy định rõ điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với từng loại hình thương nhân nêu trên.

Để kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng đủ điều kiện làm một trong các loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy xác nhận đủ điều kiện phù hợp với loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Tùy theo loại hình và địa bàn kinh doanh, doanh nghiệp nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo các mức được quy định cụ thể trong Thông tư số 168/2016/TT-BTC.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kinh doanh xăng dầu , thương nhân , đại lý